ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਆਪਟਿਕਸ

ਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ।

ਜਚਕਰਤਾਵ ਫਾਰਮ

ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।